Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Logos Zenon Styczyrz

Kościelna 69a

41-303 Dąbrowa Górnicza

Punkt kontaktowy

Administrator ustanowił punkt kontaktowy, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

a) e-mail: zenon@logos.sosnowiec.pl

b) dane adresowe:

Logos Zenon Styczyrz

Kościelna 69a

41-303 Dąbrowa Górnicza

3. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Zenona Styczyrz, z którym mogą Państwo skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych pełni jednocześnie rolę punktu kontaktowego (dane do kontaktu jak w pkt 2).

W ramach tej polityki powiemy Państwu:

Jakie są cele przetwarzania danych,

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe,

Przez jaki okres przechowujemy Państwa dane,

Komu udostępniliśmy Państwa dane,

Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy,

Jakie prawa przysługują Państwu i jak możecie je Państwo zrealizować.

Chcecie Państwo zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?

Możecie Państwo tego dokonać w dowolny sposób, jednak sugerujemy skorzystanie z podanego wyżej adresu e-mail lub listownie na adres Inspektora ochrony danych.

Państwa prawa

Prawo dostępu

W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy Państwa dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki.

Prawo sprostowania

W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli uznacie Państwo nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Państwa żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

Prawo sprzeciwu

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność swoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych

W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do Administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Polityka prywatności

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością firmy LOGOS Zenon Styczyrz, znajdującego się pod adresem www.logos.sosnowiec.pl oraz innych stron należących do tej Firmy (zwanym dalej „Serwisem”) oraz politykę plików cookies.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Logos Zenon Styczyrz

Kościelna 69a

41-303 Dąbrowa Górnicza

Punkt kontaktowy

Administrator ustanowił punkt kontaktowy, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

a) e-mail: zenon@logos.sosnowiec.pl

b) dane adresowe:

Logos Zenon Styczyrz

Kościelna 69a

41-303 Dąbrowa Górnicza

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób:

(a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w tzw. sidebarach, formularzach kontaktowych oraz formularzach bezpłatnej wyceny),

(b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),

(c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Serwis może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).

W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

§ 2

Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Niniejsza strona internetowa www.logos.sosnowiec.pl oraz wszystkie jej podstrony, oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:

(a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju,

(b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,

(c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com);

W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.logos.sosnowiec.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.logos.sosnowiec.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać, korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.logos.sosnowiec.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

§ 3

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Serwisu do Serwisu za uprzednią jego zgodą, w tym:

a. w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej,

b. w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu;

c. wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,

d. wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadzić część lub wszystkie z danych wymienionych niżej:

a) imię i nazwisko,

b) nazwę firmy,

c) numer telefonu kontaktowego,

d) adres e-mail,

e) adresy IP,

f) adres www strony Użytkownika,

g) informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika biznesu.

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.

Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.

Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów.

Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.

Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.logos.sosnowiec.pl/kontakt

Kontakt

Dane kontaktowe

Z firmą LOGOS Zenon Styczyrz mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

wysyłając e-mail: zenon@logos.sosnowiec.pl

dzwoniąc pod numer: 604 937 604

listownie na adres: Logos Zenon Styczyrz, Kościelna 69a, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Inspektor Ochrony Danych

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych – Pan Zenon Styczyrz, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Adres pocztowy: Logos Zenon Styczyrz, Kościelna 69a, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Adres email: zenon@logos.sosnowiec.pl